Skip Navigation Links

ระบบเปิดใช้งาน เพื่อให้บันทึกข้อมูลการเบิกของปีงบประมาณ 2565 ที่บันทึกเข้าระบบไม่ทันเท่านั้น (ยกเว้น การเบิก My Choice จะเปิดให้บันทึกในวันที่ 17 - 28 ตุลาคม 2565
ส่วนการเบิกของปีงบประมาณ 2566 จะเปิดให้บันทึกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป)
 
   
   

       ©